ติดต่อเรา


ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
555/102 ถนนสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
โทร. 081-4895755

Email :
ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์  : a.wanichwiwatana@gmail.com

วารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน (Thai Justice Watch)” เป็นวารสารราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์สำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice) ในเชิงสหวิทยาการ ด้วยความเป็นกลางตรงไปตรงมาและผ่านการคัดกรองการตีพิมพ์ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

การพิจารณาตีพิมพ์บทความข้อเขียนต่างๆ ในวารสารยุติธรรมคู่ขนาน เปิดกว้างให้ผู้สนใจโดยทั่วไปสามารถส่งบทความข้อเขียนของท่านได้โดยตรง ผ่านเว็ปไซต์ของศูนย์ศึกษาวิจัย http://www.thaijustice.org , http://www.thaijustice.net หรือ email: a.wanichwiwatana@gmail.com ได้ตลอดเวลา ในรูปแบบการเขียนเชิงวิชาการและระบบการอ้างอิง (references) ที่เป็นมาตรฐานสากลทั่วไป

ทั้งนี้หากท่านผู้ใดประสงค์จะบริจาคหรือให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารในนาม “คณะบุคคลศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 045-2-98700-2 ซึ่งในนามของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ ขอให้สัตยาบันที่จะดำเนินกิจกรรมทุกประการบนพื้นฐานแห่งประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเพื่อความเป็นธรรมของสังคมเป็นที่ตั้ง

ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์
กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
บรรณาธิการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s