ผู้ก่อตั้ง


amorn-wanichwiwatana1

อาจารย์ ดร. อมร  วาณิชวิวัฒน์,
D.Phil. ( Oxford )
mail : a.wanichwiwatana@gmail.com
Website : DoctorAmorn.wordpress.com
Facebook : www.facebook.com/amorn.wanichwiwatana
Twitter : twitter.com/DoctorAmorn

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ หรือ ทอง เป็นบุตรคนโตของครอบครัวคหบดีในจังหวัดฉะเชิงเทรา
(คุณดั่นยกห่ง-คุณพเยาว์ วาณิชวิวัฒน์) หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทองได้เริ่มชีวิตการทำงานในหลายหน่วยงานรวมทั้งที่บริษัทยูนิลีเวอร์ หรือลีเวอร์บราเธอร์ ในขณะนั้น พร้อมกับใช้เวลาว่างหลังเลิกงานไปเรียนปริญญาโทภาคค่ำที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย แต่ไม่นานเขาก็สามารถสอบชิงทุน ก.พ. ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโททางด้าน Criminology and Criminal Justice ที่ The Florida State University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้เวลาเรียนเพียง ๑ ปีเศษ จากหลักสูตร ๒ ปี ก็คว้าใบปริญญามาได้แล้ว

โดยส่วนตัวมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและยังชอบดูภาพยนตร์แนวอาชญากรรมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทุนที่ได้รับครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ทำให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองสนใจและยังได้แก้ไขความเข้าใจผิดที่มีมาแต่เดิมด้วย

หลังจากกลับมาเข้ารับราชการใช้ทุนอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมประมาณ ๒ ปี ทองก็ได้รับการทาบทามให้โอนย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ก่อนจะได้รับทุนของมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศสหราชอาณาจักร

ประวัติการศึกษา (Education)

 • เข้าศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร รุ่นที่ 20และ 21)
 • เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท รุ่นที่ 25)
 • ปี 2556 กำลังเข้ารับการศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมรัฐเอกชน ปรอ 26 สังกัดหมู่ เสือ
  – เป็นกรรมการวิชาการของรุ่น ได้ร่วมนำเสนอผลงานยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปการเมืองร่วมกับคณะกรรมการวิชาการของรุ่น ในงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคงของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศในปี 2557 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
  – เป็นกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติของรุ่น ได้เป็นหนึ่งในผู้แถลงยุทธศาสตร์ชาติ ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ 2556
 • ปริญญาเอกสาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัย อ๊อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร1998-2004
  D.Phil. (Sociology) Department of Sociology, University of Oxford, UK 1998-2004
 • ประกาศนียบัตรทางด้านการบริหารจัดการ  สถาบันบริหารธุรกิจซาอิด แห่งมหาวิทยาลัย อ๊อกซ์ฟอร์ด
  D.Phil. (Sociology)     Certificate in ‘Building a Business’ Oxford SAID Business School,
  University of Oxford 2003
 • ปริญญาโททางด้านอาชญาวิทยาและการบริหารกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยรัฐฟลอริด้า
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  M.S. (Criminology and Criminal Justice) Schoolof Criminology and Criminal Justice,
  The Florida State University, USA 1992-1993
 • ปริญญาโททางด้านการบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  M.A. (Public Administration) Faculty of Political Science, Thammasat University, 1990-1997
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  B.A. (Political Science) Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, 1987-1990

การทำงาน

ประสบการณ์การสอน Teaching Experiences (2002-ปัจจุบัน) 

 • ผู้บรรยายพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม
  และสังคม คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  A special guest speaker for doctoral programme in criminology and criminal justice
  at Faculty of Social Science, Mahidol University
 • ผู้บรรยายพิเศษในหมวดวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดโดยคณะสังคมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน
  A guest lecturer for the course of International Relations at Faculty of Social Sciences,
  Kasetsart   University
 • เป็นผู้บรรยายพิเศษในวิชาอาชญาวิทยา ของคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  A guest lecturer for the course of Justice Administration, at Faculty of Social Welfare,
  Thammasat University
 • เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้ออาชญาวิทยา และหลักรัฐศาสตร์ ณ โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ
  สามพราน  จังหวัดนครปฐม
  A guest lecturer for the course of criminology, political science and sociology, at the
  Police Cadet Academy, Samphran Nakon Pratom
 • เป็นผู้บรรยายพิเศษว่าด้วยหลักรัฐศาสตร์และสังคมวิทยา ณ วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
  A guest lecturer for the course of political science and sociology at Nursing College,
  The Thai Red Cross Council
 • เป็นผู้บรรยายพิเศษว่าด้วย “มนุษย์กับสังคม”ให้แก่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  A guest lecturer for the course of Human and Cultures, at Bangkok University,
  Kuay-Namthai and Rangsit campus

ประสบการณ์การทำงาน: Experiences

 • เข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาฝึกงานภาคพิเศษของธนาคารกรุงเทพ รุ่นที่ 7 (SIP 7) ในปี 1987
  Student Internship Programme class 7 (SIP 7) organised by Bangkok Bank Plc 1987
 • กรรมการบริหารร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างปี1988-1989
  A member of management committee of Chulalongkorn University Co-operative shop 1988-1989
 • เข้าร่วมการอบรมอภิปรายสัมมนาต่างๆ ในส่วนของการบริหารงานบุคคลรวมทั้งได้รับความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลจากการปฏิบัติงานจริง ในช่วงปี 1990-1991
  Participation in various training courses in personnel management as well as on-the-job training in personnel administration during 1990-1991
 • หัวหน้างานฝึกอบรมบริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย ระหว่างปี 1991-1993
  Training supervisor (Unilever Thai Ltd) 1991-1993
 • Carrying out a variety of training and human resources development projects including induction and orientation programmes of the company.
 • อดีตข้าราชการฝ่ายวิชาการ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ระหว่างปี 1993-1995
  A civil servant at Department of Probation, Ministry of Justice 1993-1995
 • อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ปี1995
  A university lecturer at Faculty of Political Science, Chulalongkorn University since 1995
 • ร่วมงานวิจัยปัญหาการจราจรของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยในระหว่างปี 1996 -1997
  Co-researcher on the study of traffic problems in Bangkok Metropolitan, conducted by Department of Sociology and Anthropology, Chulalongkorn University 1996 -1997 submission to Ministry of Interior
 • ผู้ประกาศข่าวทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และช่อง 3 ระหว่างปี  1997 – 1998
  News presenter at TV channel 7 and channel 3 (1997-1998)
 • คณะทำงานว่าด้วยปัญหาฟิมล์กรองแสงรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคมในปี 2000
  A study committee on the using of tint film for motor vehicles, appointed by the Minister of Transportation in 2000

 

ประสบการณ์ความชำนาญและงานวิจัยที่อยู่ในความสนใจ (Areas of Expertise and Research  Interests)

 • สังคมวิทยา การเมืองการปกครองของไทยและนานาชาติ
 • การต่อต้านการก่อการร้าย (counter terrorism) และประเด็นว่าด้วยความมั่นคง (national security)
 • การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาคเอกชนและภาคราชการ
 • การบริหารงานบุคคล, การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การบริหารจัดการผลประโยชน์
  และสวัสดิการ, แรงงานสัมพันธ์
  Personnel management, training and development, welfare benefits management, labour relations
 • เทคนิคในการเจรจาต่อรองทั้งในยามปกติและแก้ปัญหาวิกฤติ

 ทักษะการนำเสนอ  

 • การพูดในที่ชุมชนและการเขียนเรียงความ
  Public speech and essay writing
 • กลยุทธว่าด้วยสื่อและการสื่อสารมวลชน
  Media and mass communication strategies
 • การตรวจสอบภายในรวมทั้งการวัดประเมินผลงานและเทคนิคการสืบสวนสอบสวนผู้กระทำผิด
  Internal inspection as well as performance appraisal and investigative techniques
 • การบริหารกระบวนการยุติธรรม
  Criminal justice administration
 • Permanent lecturer in the course of Criminology and Criminal Justice Theories, Master Degree Programme in criminology at Department of Sociology and Anthropology, Chulalongkorn University
 • Permanent lecturer in the course of Business Crimes , Master Degree Programme in criminology at Department of Sociology and Anthropology, Chulalongkorn University
 • Permanent lecturer in the course of sociology and social problems, elective courses for all undergraduates, at Chulalongkorn University
 • Permanent lecturer in the course of Public Administration (including personnel management, the knowledge of general management in private and public sectors), at Faculty of Political Science,Chulalongkorn University